วันเสาร์ , 26 กันยายน 2020
Breaking News

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 133 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
• นักทรัพยาการบุคคล เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
• นักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
• นักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์)
• นิติกร เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีสาขานิติศาสตร์)
• นิติกร (คนพิการ) เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีสาขานิติศาสตร์)
• เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา)
• เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.ทุกสาขา)
• นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

รายละเอียด
1. สํานักงานเลขานุการกรม จํานวน 6 ตําแหน่ง (รวม 22 อัตรา) ดังนี้
1.1 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
1.2 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 อัตรา
1.3 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
1.4 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
1.5 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 7 อัตรา
1.6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 2 อัตรา

2. กองกฎหมาย จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 7 อัตรา) ดังนี้
2.1 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 3 อัตรา
2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
2.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา

3. กองกํากับและตรวจสอบ จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 21 อัตรา) ดังนี้
3.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 12 อัตรา
3.2 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
3.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 7 อัตรา

4. กองข่าวกรองทางการเงิน จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 13 อัตรา) ดังนี้
4.1 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
4.2 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 9 อัตรา
4.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
4.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

5. กองคดี 1 จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 5 อัตรา) ดังนี้
5.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 2 อัตรา
5.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา

6. กองคดี 2 จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 13 อัตรา) ดังนี้
6.1 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
6.2 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
6.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 6 อัตรา

7. กองคดี 3 จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 11 อัตรา) ดังนี้
7.1 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 5 อัตรา
7.2 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
7.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 3 อัตรา
7.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

8. กองคดี 4 จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 7 อัตรา) ดังนี้
8.1 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
8.2 ตําแหน่งนิติกร (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา

9. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 6 อัตรา) ดังนี้
9.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
9.2 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
9.3 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา
9.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา

10. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 21 อัตรา) ดังนี้
10.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
10.2 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา
10.3 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 8 อัตรา
10.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 7 อัตรา

11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ตําแหน่ง (รวม 4 อัตรา) ดังนี้
11.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 4 อัตรา

12. กลุ่มตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหน่ง (รวม 1 อัตรา) ดังนี้
12.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 2 อัตรา) ดังนี้
13.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
13.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1
อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถาม โทร.0-2219-3600 ต่อ 1006 หรือ 1009

ที่มาจาก : แนวข้อสอบ.xyz

About admin