วันพุธ , 13 พฤศจิกายน 2019
Breaking News

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร

ตำแหน่ง :
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
วันทำงาน จันทร์ – ศุกร์
เวลาทำงาน 08.00 – 17.00, 08.30 – 17.30
รายได้ต่อเดือน 18,000 – 20,000 บาท
(มีค่าล่วงเวลา (OT) ในกรณีทำงานล่วงเวลา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• เปรียบเทียบข้อเสนอในด้าน ราคา และคุณภาพของคู่ค้า เพื่อการตัดสินใจในการจัดซื้อ
• ต่อรองในด้านราคากับคู่ค้า
• ทำการบันทึก เก็บข้อมูลรวมถึงระยะเวลาที่คู่ค้านำส่งสินค้า และระยะเวลาการชำระเงิน
• ทำการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของปริมาณ และคุณภาพของสินค้าที่สั่งให้ถูกต้องตามการจัดซื้อ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลง
• ประสานงานกับคู่ค้าใส่ส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างสมบูรณ์ตามข้อมูลการจัดซื้อ
• ออกเอกสาร PO ในระบบปฏิบัติการของบริษัท (SAP) และออก PO ในส่วนของ MS Excel
• ทำการบันทึกข้อมูลคู่ค้า ทั้งชื่อคู่ค้า และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของการจัดซื้อ
• ทำการบันทึก และเก็บข้อมูลการจัดซื้อ เพื่อให้สามารถเรียกข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดซื้อครั้งต่อไปได้
• จัดเตรียมข้อมูลในการจัดซื้อเพื่อการวิเคราะห์การจัดซื้อ ในส่วนของค่าใช้จ่าย ปริมาณ และคุณภาพ
• ทำการควบคุมการจัดซื้อ การเบิกจ่าย ตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆในสำนักงาน
• ประสานกับทางคลังสินค้าทั้งด้านข้อมูลและเอกสาร โดยออกเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องในการจัดส่งสินค้าเข้าไปเก็บยังคลังสินค้า ให้เป็นไปตามกำหนดการ
• รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงาน และคู่ค้าตามกระบวนการนำเข้าสินค้า
• รับผิดชอบในส่วนงานจัดซื้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
• ไม่จำกัดเพศ
• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ในระดับกลาง (Vlookup, Pivotable)
• หากมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทัศนะติเชิงบวก และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน
• มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานดี
• มีความรับผิดชอบ, ขยัน, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
——————————————————————-

2. เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร Invoice, Credit Note
วันทำงาน จันทร์ – ศุกร์
เวลาทำงาน 08.00 – 17.00, 08.30 – 17.30
รายได้ต่อเดือน 16,000 – 18,000 บาท
(มีค่าล่วงเวลา (OT) ในกรณีทำงานล่วงเวลา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบในการออกใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ (Invoice & CN) ตามข้อมูลการซื้อ และรับคืนสินค้าตามแผนงานที่บริษัทฯกำหนด
• ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกของสินค้า ระหว่างคู่ค้า, บริษัทฯ, คลังสินค้า และห้างสรรพสินค้า
• ออกเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าของบริษัทฯ
• ติดต่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ เช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales), เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯม เจ้าหน้าที่ประจำห้างสรรพสินค้า, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ฯลฯ เพื่อให้การรับเข้า, คืนสินค้า เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ
• ทำการจัดพิมพ์, บันทึก, ควบคุมการออกเอกสาร ทั้งในระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ (SAP) และในรูปแบบ MS Excel, MS Word
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
• ไม่จำกัดเพศ
• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
• สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ในระดับพื้นฐานได้
• หากมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทัศนะติเชิงบวก และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน
• มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานดี
• มีความรับผิดชอบ, ขยัน, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
——————————————————————-

สถานที่ :
• บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.สาทรใต้ (ติด BTS สุรศักดิ์)

สนใจสมัคร
กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน (Resume)
พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร มาที่
• Email Address : benjawakb@mapactive.co.th

About admin