วันอังคาร , 7 กรกฎาคม 2020
Breaking News

รับสมัคร STAFF งานอบรมสัมมนา (วันละ 950 บาท)

รับสมัคร STAFF งานอบรมสัมมนา (วันละ 950 บาท)

รับสมัคร STAFF งานอบรมสัมมนา (วันละ 950 บาท)

ค่าตอบแทน
• วันละ 950 บาท

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง/ชาย
2. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปวส. และเทียบเท่าปริญญาตรี
3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีรูปร่างสมส่วน
4. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 158 ซม.
5. สามารถปฏิบัติงานในวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 (07.00 – 18.00 น.) ทุกวัน

ทักษะที่ต้องการ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสุภาพอ่อนน้อม มีใจรักงานบริการ
• มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี เนื่องจากต้องประสานงานกับส่วนงานราชการและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• สามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน
1. ลงทะเบียน
• รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม จัดเก็บเอกสารการลงทะเบียน อย่างเป็นระบบ
• จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสารต่างๆสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
• ตอบข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมอบรมได้

2. Backstage
• จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคิวเวที
• สนับสนุนงานเวที และพิธีเปิด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3. สวัสดิการ
• จัดเตรียมอุปกรณ์การอบรม
• อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงาน

สวัสดิการ
• เสื้อโครงการ, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน
• โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*** ปิดรับสมัครคะ ***

About admin